ECP-therapeuten: professionals in psychotherapie - Kom Op eigen koers, Amersfoort

Op eigen koers
Ga naar de inhoud

ECP-therapeuten: professionals in psychotherapie

Wie zijn wij?
ECP-therapeuten

De invloed van de psyche op het welzijn en de gezondheid van de mens wordt steeds breder erkend. Daarom kiezen mensen er sneller voor zich hierin te ontwikkelen en uit eigen beweging de stap naar psychische zorg te zetten. Terwijl de cliënt kiest voor een structurele ontwikkeling, is de tendens binnen de verzekerde psychische zorg een versmalling van vergoede diagnoses en een gestandaardiseerde aanpak. De ECP-therapeut wil dat een psychische begeleiding recht doet aan de uniciteit van ieder mens. Daarom biedt het ECP met haar therapeuten een breed scala aan mogelijkheden voor psychische begeleiding, zonder inmenging van verzekeraars en daarmee beperking in type behandeling. De ECP-therapeut stelt de mens en zijn behoefte centraal. We handelen vanuit betrokkenheid, ontwikkelen vanuit passie ons vak en opereren daardoor vaak innovatief en effectief. Daarbij zijn we als ECP-therapeut ook toegankelijk. Dat maakt dat we in de breedte naar de mens achter de cliënt kunnen kijken.
We zijn in elke regio te vinden en een cliënt kan er vaak direct terecht. Onze deur staat altijd open: zonder noodzakelijke tussenkomst van huisarts, intake-team of verzekeraar, vaak zonder wachtlijsten en altijd met zekerheid van privacy.

Europees keurmerk
Het ECP is het Europese keurmerk voor psychotherapie, een toonbeeld van de professionaliteit en integriteit van de therapeut. Het geeft onze therapeuten de erkenning die ze verdienen en het biedt hun cliënten vertrouwen voor een adequate behandeling.
Dat vraagt ook om wetenschappelijke onderbouwing en erkenning van de deskundigheid. En precies daar staat het European Certificate of Psychotherapy (ECP) voor.
Met het ECP maak je het verschil.

Betrouwbaar
Bij zorg voor het psychische welzijn is betrouwbaarheid een groot goed. Dat we ons aan ethische afspraken houden, dat we actief deelnemen aan supervisie en/of intervisie en dat we onderhevig zijn aan het klacht- en tuchtrecht. Hiermee laten we als therapeut zien dat we ons aan hoogwaardige normen houden, wetenschappelijk onderbouwd werken en Europees erkend zijn. En precies daar staat het ECP voor. We bieden als ECP-therapeut de cliënt meerwaarde. Zo is de privacy van de cliënt voor 100% gegarandeerd doordat we zonder tussenkomst van verzekeraars werken. En dankzij onze kleinschaligheid is er de zekerheid voor een cliënt dat er geen onverwachte wisseling van behandelaar voorkomt in een traject. Dat maakt een ECP-gecertificeerde therapeut een veilige keuze voor een cliënt. Het ECP schept vertrouwen.


Mensgericht
Een cliënt is niet zijn klacht of probleem, dat is het uitgangspunt van een ECP-therapeut. We ervaren dat een model dat focust op ziekte en het wegnemen daarvan minder effectief werkt. Daardoor kunnen we in de breedte naar de mens achter de cliënt kijken. Dat maakt dat we steeds vaker als ECP-therapeut cliënten begeleiden, ook wanneer deze al een traject binnen de reguliere zorg heeft doorlopen. Onze begeleiding richt zich op het zelfoplossende vermogen van de cliënt, daarom werken therapeut en cliënt samen om de gestelde doelen te bereiken. Ook herkennen en erkennen we de verschillen in elk traject: geen cliënt is gelijk en de modaliteiten bieden eigen accenten. De cliënt kiest zelf de therapeut die bij hem past. Het ECP doet recht aan verschillen en diversiteit en sluit aan op cliënten die een mensgerichte benadering kiezen.


Professioneel
Het ECP is het Europese keurmerk voor psychotherapie dat staat voor de professionaliteit en integriteit van de therapeut. Om te voldoen aan het keurmerk is een curriculum vastgesteld waarin zelfonderzoek, leertherapie en werken onder supervisie belangrijke elementen zijn. Ook gelden eisen ten aanzien van toelating, studiebelasting, theoretische kennis, praktijkervaring en kwaliteitszorg.
Waar de opleiding tot GZ-psycholoog meer plaats inruimt voor theoretische kennis, leggen de ECP-opleidingen meer nadruk op vakmanschap, praktijkervaring en supervisie. Door een periodieke onafhankelijke toetsing wordt de kwaliteit van onderwijs en de professionele organisatie van de psychotherapierichting geborgd. De therapeut neemt verplicht deel aan intervisie en supervisie en wordt jaarlijkse geaccrediteerd, waarin na- en bijscholing een belangrijk onderdeel vormen. Het ECP staat daarmee garant voor een professionele standaard.

Onafhankelijk
In de niet-vergoede zorg werken we als ECP-therapeut we vrij van richtlijnen van verzekeraars, protocollen en de bijbehorende beperkingen. Dat maakt dat we onafhankelijk zijn in de keuze voor behandelmethodes en dat we mensgericht kunnen handelen. We werken vanuit betrokkenheid, maar streven tegelijkertijd naar een permanente en onafhankelijke reflectie op onze kwaliteitsstandaarden, mede door en dankzij de Europese inbedding. De vrijheid om vanuit passie ons vak te beoefenen en te ontwikkelen, maakt dat we innovatief en effectief kunnen opereren. En ook de cliënt is vrij in zijn keuze voor een therapeut en diens aanpak: doordat ze zelf betalen kunnen ze ook zelf bepalen. Daarbij kan deze bij een ECP-therapeut kan altijd terecht, onafhankelijk van eisen van verwijzers of verzekeraars. Bij vergoede zorg is er meer vrijheid van de therapeut in de keuze van interventies. Het ECP biedt betrokkenen de onafhankelijke keuze.


Verbindend
Het ECP is de professionele paraplu van psychotherapeutische stromingen en begeleidingsvormen waarvan de effecten wetenschappelijk onderbouwd zijn. Als Europees keurmerk verbindt het ECP inmiddels 16 modaliteiten binnen de psychotherapie. Dankzij dit pluriforme karakter is er sprake van een sterke interdisciplinaire, intercollegiale en internationale uitwisseling van kennis, kunde en ervaring. De herkenbaarheid als keurmerk maakt dat ook de verbinding tussen therapie en cliënt dankzij de transparantie makkelijker tot stand komt. Daarbij is niet alleen de toegepaste interventie bepalend voor de effectiviteit, maar ook de relatie tussen de cliënt en diens begeleider. Daarom is de ECP-therapeut getraind om verbinding te maken en de relatie te gebruiken om de cliënt dat proces te laten doorlopen dat hem verder helpt. Het ECP staat voor de verbinding tussen cliënt, therapeut en modaliteit.

Alle ECP-therapeuten zijn te vinden op de site van de NAP We zijn in elke regio te vinden en een cliënt kan er vaak direct terecht. Onze deur staat altijd open: zonder noodzakelijke tussenkomst van huisarts, intake-team of verzekeraar, vaak zonder wachtlijsten en altijd met zekerheid van privacy.


ECP-therapeuten zijn
professionals in de
complementaire
geestelijke
gezondheidzorg.
Terug naar de inhoud